Posta Tarihi

Search

Aralık 1881’de Vakit gazetesi ile Posta ve Telgraf Nezareti arasında yaşanan ve bu gazetenin sütunlarında uzun süre devam eden anlaşmazlık:

“Posta ve Telgraf Nezaretiyle olan davamızın tahkikat-ı evveliyesini icraya memur komisyonun reisi saadetlû Nuryan Efendi hazretlerinin nezaret-i Celile-i Dahiliyeye Cumartesi günü takdim ettiği müzekkeredir ki, bir sureti yine Nuryan Efendi tarafından maütbaamıza yollanmıştır. Suret-i Müzekkere Telgraf ve Posta Nezaret-i Aliyesi tarafından Vakit gazetesi aleyhine ikame olunan davanın tahkikat-ı evveliyesini icra eylemek üzere teşkil buyurulan komisyon-u acizanemiz ifay-ı memuriyete mübaderet ederek dört defa vuku bulan içtimaının ikisinde azasından bulunan Lahey ve Stokholm sefiri saadetlû Karaca Paşa hazretleri dahi hazır bulunmuş ise de Paşay-ı Müşarünileyh muvahhıran mahal-i memuriyetine azimet eylediğinden komisyonun sonraki içtimalarında hazır bulunamamış idi. Bu son içtimada ise, müdde-i aleyh Vakit gazetesinin tab mesulü saadetlû Filip Efendi Matbuat Nizamnamesinin otuz dördüncü maddesi hükmünce komisyonun beş azadan mürekkep olması lazım geldiği halde şimdiki halde azasından birisinin noksanından bahisle evvel bi evvel bu noksanın nizamına tevfikan ikmal olunması ve böyle olmadıkça tahkikatta hazır bulunmayıp ba istida makam-ı âli-i samilerine müracaata mecbur olacağını beyan eylemiş ve müdde-i vekili izzetlû Reşid Efendi dahi müdde-i aleyh vekilinin bu itirazdan maksatlarının vakit kazanmak ve müvekkili aleyhine neşriyata devam etmekten ibaret bulunduğunu dermeyan ile guyapların da ikmal-i memuriyet edilmesini talep etmiştir.kanunen komisyona verilen vazife tahkikat-ı evveliyeden ibaret olduğu ve iş bu memuriyeti dahi ikmal etmek üzere bulunduğu halde dört aza ile devamına bir beis olmadığından itiraz vukuundan feragat etmesi müdde-i aleyh vekiline ifade kılınmış ise de kabul etmediğine ve işin bu günlerde arkası alınması memul iken bir müddet daha tehirine sebep olmuş olacağına binaen komisyon azasının aded-i nizamisine iblağı nezd-i sami-i nezaretpenahilerinde tensip buyurulduğu halde icray-ı icabı menut-u rey-i âli-i asafaneleri olması ol babda emr-ü ferman hazret-i menlehül emrindir. Nuryan Fi Safer sene 99 ve Fi 12 Kânunuevvel sene 97 Evvela işbu müzekkere resmen hilaf-ı vaki bir fikre münderiçtir. Zira ilan olunan zabıtnamelerden de anlaşılacağı üzere Saadetlû Karaca Paşa Hazretleri hiçbir içtimada bulunmamışlardır . Vakit gazetesinin Posta ve Telgraf Nezareti ile giriştiğ ibu tartışma bir dava konusu haline gelirken gazeteye destek mektupları da gelmekteydi. Örneğin Tekfurdağı Muhasebeciliğinden gelen mektupta; “Vakit gazetesi idare-i mahsusasına, Postahanenin gazete-i muteberenizle inzar-ı amaya vaz olunmakta olan yolsuzluklarına artık nihayet verilmesi car-ı çeşm ile her tarafta intizar olunur iken yolsuzluğun tetabii ve tenvi etmekte olduğu teessüfle görülüyor. ...21 Kanunuevvel sene 97 tarihinde taahhütlü olarak Tekfurdağı’ndan Dersaadet’e gönderilen bir mektup fi 25 Kânunuevvel’de mahalline isal olunmuş ve mektub-u mezkurun Dersaadet Postahanesine vürudu jurnallerinde muharrer olduğu halde galiba muvahhıran dahi sahibine verilmemiştir. Tekfurdağı gibi yakın bir mahalden taahhütlü gönderilen mektuplar böyle zayi ediliyor veyahut tul-ü müddet sahibine verilmez ise uzak yerlerden gönderilecek mekatip ve emanetleri Allah esirgesin. Postahane şundan bundan dava ile vakit geçireceğine idarenin ıslahına çalışmış olsa daha güzel olur.” Hakkındaki davaya rağmen Vakit gazetesi, Postahanedeki yolsuzluklarla ilgili yayınlarını sürdürmekten geri durmamıştır. “Postahanenin sui-ahvalini meydana koymakta olduğumuzu gören hamiyetmendan böyle takip ve tetabii mesaviye bakıp Posta ve Telgraf Nezareti’nin aleyhimizde ikame ettiği davaya bir kat daha inzulat-ı berdaha oluyorlar. Şimdi Devlet her türlü ıslahatı mevki-i icraya vaz etmekle meşgul olup yalnız Posta ve Telgraf Nezareti dava ikamesiyle meşgul olduğundan netice-i ıslahiyeyi dahi yine davanın neticesinden beklemekliğimiz tabiidir. Posta ve Telgraf Nezareti erkanının dava ile vakit geçirmelerinde beis yoktur. Çünkü dava olmasa da işleri güçleri devlet ve memlekete hizmet olmayıp haysiyet ve menfaat-i devleti inzar-ı yar ve ağyarda ihlâl etmektir. Lakin rical-i devletten birkaç zatın beyhude terk-i meşgale-i memuriyetle toplanmaları ve saadetlû Nuryan Efendi hazretlerinin hakemiyat-ı alilerine müstemi olmaları bilhassa şayan-ı eseftir.” SABAH 27 Haziran 1325 10 Temmuz 1909 Postalarımız posta poliçesi ve yeni kutular hakkında Memleketimizde posta poliçesi (manda post) usulü ihdas edildiği zaman bazı devletler bu babda müşkülat gösterdikleri ezcümle mülkümüzün bilad-ı sahiliyesinde posta şubesi bulunmayan biladla manda post teati etmek teklifinde bulundukları halde, daire-i aidesince icra kılınan vesayanın semeresi olarak muamele-i mezkure Avrupa biladının ekserine teşmil edilmiş ve bu kere Fransa’nın da bu hususa muvafakat eylediği maalmaneviye istihbar kılınmıştır. İtalya devletiyle devam eden müzakere de hitama iktiran etmiş olduğundan –yakında- bizimle (manda-post) teati etmeyen hemen hiçbir Avrupa devleti kalmayacaktır. Sokaklardaki posta kutularına atılan mekatibin kutuyu açan memurların elinden geçmeyip, doğrudan doğruya bir meşin torba derununa alınmasını temin eden nev icat kutulardan yüz adedi kariben Avrupa’dan vürud ve şehrimizin başlıca sokaklarına vaz edilecektir. Bu kutulara mahsus meşin torba da kutunun altına takıldıktan sonra iki anahtarın çevrilmesiyle beraber kutunun altındaki kapak açılır ve anahtar yeniden çevrildikte kapak kapandığı gibi, meşin torba da kapağı kapalı olarak geriye çekilebilir. Bu suretle kutulardaki mekatibi toplayan memur, mekatib-i mezkureye katiyen el süremez. Posta ücuratının tadiline dair Bâbıâli’ye gönderilen layiha-i mufassala henüz Şûra-i Devletçe tetkik edilmediğinden, Meclis-i Mebusan’a takdimi tehir edecektir. Lâyiha-i mezkure mucibice şimendifer işleyen mahalle gönderilen mekatibin ücreti, sevahile gönderilen mekâtip misüllü Yirmi paraya tenzil edileceği gibi, gazetelerden alınan ücret de yüz grama kadar beş paraya indirilecektir. SABAH 18 Temmuz 1909 5 Temmuz 1325 Telgraf ve Posta Nezareti’nin Maliye Nezaretine Rabtı Telgraf ve Posta Nezaretinin Dahiliye Nezaretinden fekk-i irtibatıyla Maliye Nezaretine rabtı Meclis-i Hass-ı Vükela kararıyla irade-i seniyye-i padişahiye iktiran etmiş ve ol vecihle icabı icra edilmiştir. SABAH 8 Temmuz 1909 25 Haziran 1325 Telgraf ve Posta Binası Telgraf ve Posta Nezaretini binay-ı cedidinin ikmal-i noksanı için fevkalade olarak Haziran bütçesine ilave edilmiş olan 356.000 guruşun sarfıyla binanın 10 Temmuz tarihine kadar ikmal-i inşaası hakkında lâzım gelenlere emir verilmiştir. SABAH 8 Temmuz 1909 25 Haziran 1325 Postahaneler Aldığımız malumata nazaran Beyoğlu’nda doğru yolda Posta ve Telgraf Merkezi ittihazı için mübayaa edilmiş olan daire-i mükellefe dahilinde icra edilen tertibat ve taksimat-ı cedide hitama reside olduğundan resm-i küşadı önümüzdeki Pazar günü icra edilecektir. Resm-i mezkurda rical-i devletten ve âyan ve mebusan-ı kiramdan bir hayli zevat hazır bulunacaklardır. Eski Zaptiye Caddesi’nde inşa edilen daire-i nezaretin resm-i küşadı 10 Temmuz tarihinde icra edilmek üzere teheyyiata devam edilmektedir. Nezaretin emeli yalnız bir resm-i küşad icrası olmayıp orada bilfiil muamelata başlanmasını temin etmek kaziyesi olduğundan, bu baptaki tertibatın o zamana kadar mükemmelen yetiştirilmesine sarf-ı mesai edilmektedir. SABAH 8 Temmuz 1909 25 Haziran 1325 Telefon Dersaadet’le telefon teşkilatı vücuda getirmek üzere Posta ve Telgraf Nezaretince tanzim kılınan layihanın Meclis-i Hass-ı Vükelanın dünkü ictimaında müzakere edilmek üzere Bâbıâli’ye takdim kılındığı yazılmıştı. Bu emr-i mühimin hiz-i fiile isalince tesadüf edilen en büyük müşkülat Dersaadet sokaklarının ve ebniyenin hal-i hazırıdır. Payitaht-ı Saltanat-ı Seniyyenin sokakları Mösyö Bovar tarafından tanzim kılınan plan mucebince tadil ve tesviye edildiği zaman pek çok yerlerde tahtel’arz vaz’ edilen kablolar yan kaldırımı hizasına gelmeyeceği ve –eğer hatt-ı fevkel’arz temdid edilmiş ise- onların da mevkii tebdil edileceği cihetle, ameliyat-ı mukteziyesinin - tezyin-i belde için yapılacak ameliyata terdifen – ileri götürülmesinde ekser nev istifade görülmektedir. Zaten Payitaht’ın levazım-ı tanzifiyesi cümlesinden olarak lağıımların inşası ve su, gaz borularıyla, elektrik tenviratı, telefon-hatta bazı yerlerde telgraf kablolarının yeni sokakların vaz-ı cedidine göre temdidi esasen yekdiğeriyle rabıtayı haiz muamelattandır. Maamafih şayet mösyö Bovar tarafından tanzim kılınan planın hiz-i fiile isali tehir ettiği takdirde, büyük bir devletin Payitahtı ve mühim bir ticaret makarrı olan Dersaadet gibi bir belde-i cesimenin telefon münasebetinden mahrum bırakılması caiz olamayacağı cihetle bilahare icra edilecek tebdilat nazar-ı dikkate alınarak telefon hatlarının en elzem görülen yerlerde basit bir suretle temdidi ve bu teşkilatın tezyin-i belde için icra edilecek ameliyata göre bilahare tevsii imkan dahilindedir. Erbab-ı ihtisastan bir zatın tanzim ettiği hesaba nazaran Payitaht-ı Devlet-i Osmaniye’nin telefon hututu beldeye ameliyatının icrasına intizaren basit bir surette temdid edildiği halde şimdilik iki milyon franka muhtaçtır. Teşkilat-ı mükemmele vücuda getirilmesi ise on beş milyon franka tevkif ediyor. Her halde Hükûmet-i Seniyye şimdi Avrupa mühendisleriyle Darülsınailerini teşkilat-ı mükemmele için planlar tanzimine ve bildirmeğe davet edecektir. Dünkü nüshamızda beyan eylediğimiz üzere layihanın Meclis-i Hass-ı Vükelâca tasvip olmasını müteakip keyfiyet gazetelerle ilan edilecektir. Hattın Hükümet Hesabına mı işletileceği, yoksa otuz, otuz beş sene müddetle bir Osmanlı Anonim Şirketine mi ihale edileceği hakkında henüz Bâb-ı Âlice bir karar verilmemiştir. Darüssınailer her iki şık için tekliflerini bildirmekle muhtar bulunacaklardır. İnşaatın bedeli 14-15 sene bir müddetle tediye edilmek şartıyla hattın Hükümet hesabına yapılması için daire-i aidesine muteber bir şirket tarafından teklif varıd olmuştur. Maamafih bilcümle erbâb-ı müracaat tayin kılınacak müddet zarfında planlarını tanzim ve ona göre teklilerini tebliğ etmeye mecbur bulunacaklardır. Planlar emir tanzimince hükümett muavenatta bulunacak ve bu babda ihtiyaca vaki bir müddet tayin edilmekle beraber işin pek de tehir etmemesine çalışacaktır. Velev işletme imtiyazı bir kumpanyaya ihale edilse bile memurinin teba-i Osmaniden olması ve devletin istediği zaman hattın iştirasına salahiyetdar bulunması temin kılınacaktır. Dersaadet’ten maada Hükümet-i seniyyenin şimdiki telefon hatları tensip ettiği şehirler şunlardır: Selânik, İzmir, Beyrut, Şam, Bursa, Edirne, Manastır, Üsküp, Bağdat. Dersaadet’te senevi abone bedeli on iki lira olacağını yazmıştık. Paris’te senevi abone bedeli üç yüz frank ve Mısır’da sekiz İngiliz lirası olduğuna göre Dersaadet gibi mesafeleri baid olan binaenileyh inşaat masarıfı ekser Avrupa biladından fazla olması melhuz bulunan bir şehirde abone bedelinin burada da takdir edilmiş olması şayan-ı istiksar değildir. Maamafih devlet esasen muhaberatın adedine göre ücret alınmasını tercih etmekte olup şirket üç sene ücret-i maktua ahz eyledikten sonra senevi 7 lira alması ve miktar-ı muayyeninden fazla muhaberat vukuu taktirde olanların ücretini başkaca istifa eylemesi cümle-i şeraitten bulunacaktır. Hattın tertibiyle fenniyesi en son terakkiyata muvafık olacaktır. Şidi en mükemmel usul (Bateri Santral) sistemi ise de eğer inşaat zamanına kadar daha mükemmel bir usul ihdas edilirse Hükümet-i Osmaniye onun tatbikini talep edebilecektir. Bundan başka şirket taraf-ı devletten vuku bulacak talebe göre her iki terakkiyi ideale mecbur bulunacaktır. İşte bu teşebbüs-ü mühim şimdi bu halde bulunmakta olup, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve memalik-i saireden bir çok darüssınailer canibinden müracaat vuku bulmuş olduğuna ve erbab-ı müracaatın hemen umumu bu işi deruhde etmeğe pek heveskâr görüldüğüne göre bu emr-i hayrın yakında başa çıkarılabileceği kaviyyen memuldür."